La ricerca bly stil ha prodotto 14 risultati
AF Afrikaans IT Italiano
bly stil (v) [imperative: "Shut up!"] silenzio (v) {m} [imperative: "Shut up!"]
bly stil (v) [imperative: "Shut up!"] zitto (v) [imperative: "Shut up!"]
bly stil (v) [imperative: "Shut up!"] taci (v) [imperative: "Shut up!"]
bly stil (v) [imperative: "Shut up!"] tacete (v) [imperative: "Shut up!"]
bly stil stai zitto
AF Afrikaans IT Italiano
bly stil (v) [imperative: "Shut up!"] stai zitto (v) [imperative: "Shut up!"]
bly stil (v) [imperative: "Shut up!"] state zitti (v) [imperative: "Shut up!"]
bly stil (v) [imperative: "Shut up!"] zitti (v) {p} [imperative: "Shut up!"]
bly stil taci
bly stil zitto 'informal and singular'
bly stil state zitti
bly stil tacete
bly stil zitti {p}
bly stil silenzio {m}

AF IT Traduzioni perbly