Italiano Ceco
consigliare poradit
consigliere poradce
consiglio rada
Consiglio dei ministri della CE Rada ministrů ES
Consiglio dei Ministri della Repubblica di Polonia Vláda
Consiglio dell'UE Rada EU
Consiglio di Elrond Elrondova rada
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite Rada bezpečnosti OSN
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite Ekonomická a sociální rada OSN
Consiglio europeo Evropská rada
Consiglio Europeo dell'Ambiente Evropská rada pro životní prostředí
Consiglio Jedi Rada Jediů
Consiglio Nordico Severská rada
Consiglio privato Tajná rada
consistere skládat
consolato konzulát
consolazione útěcha
console konzul
Consoli repubblicani romani Seznam římských konzulů
Consolidated PBY Catalina Consolidated PBY Catalina
consonante souhláska
Consonante affricata Afrikátní souhláska
Consonante alveolare Alveolární souhláska
Consonante approssimante Aproximantní souhláska
Consonante bilabiale Bilabiální souhláska
Consonante fricativa Frikativní souhláska
Consonante glottidale Glotální souhláska
Consonante labiodentale Labiodentální souhláska
Consonante laterale Laterální souhláska
Consonante nasale Nazální souhláska
Consonante occlusiva Plozivní souhláska
Consonante palatale Palatální souhláska
Consonante postalveolare Postalveolární souhláska
Consonante retroflessa Retroflexní souhláska
Consonante velare Velární souhláska
consorteria tábor
consorzio tábor
Constantin Brâncuşi Constantin Brâncuşi
Constantine Konstantin
Constellation Souhvězdí
Constitución Ústava
consueto obvyklý
consuetudine zvyk
consulente konzultant
consulenza doporučení
consultarsi poradit
consultazione návštěva
consultazione politica poradenství politické
Consultazione popolare Referendum
consumare spolknout
consumatore spotřebitel
consumatrice spotřebitel
consumo spotřeba
consumo del paesaggio využívání krajiny
consumo di combustibili spotřeba paliva
consumo di elettricità spotřeba elektřiny
consumo di energia spotřeba energie
consumo di energia primaria spotřeba energie primární
consumo di materia prima spotřeba surovin
consumo di petrolio spotřeba ropy
contabile účetní
contabilità účet
contabilità ambientale ekologické účetnictví
contabilità ambientale nazionale národní ekologické účetnictví
contabilità ecologica ekologické účetnictví
contabilità generale účetnictví
contabilità nazionale účetnictví národohospodářské