Italiano Ceco
dispnea dušnost
disponibile přístupný
disponibilità alimentare adeguata zásobování potravinami dostatečné
disponibilità biologica biologická dostupnost
Dispositivi a semiconduttore Polovodič
dispositivo zařízení
Dispositivo attivo Pasivní součástka
dispositivo di scarico zařízení k odvádění odpadních látek
dispositivo per il controllo dell'inquinamento zařízení na snižování znečištění
disposizione sul materiale elettronico di scarto předpis o odpadech elektronických
disposizioni antisismiche směrnice k minimalizaci rizika při zemětřesení
disposizioni comunitarie sui prodotti chimici esistenti předpis ES o vyskytujících se chemikáliích
disposizioni comunitarie sul controllo e la gestione ambientali předpis ES o řízení ekologickém a auditu
disposizioni della CE předpis ES
disposizioni in materia di l'edilizia předpisy stavební
disposizioni legali předpis právní
disposizioni sui limiti massimi ammissibili legislativa k limitům maximálním přípustným
disposizioni sui prodotti pericolosi předpis o manipulaci s látkami nebezpečnými
disposizioni sulla protezione ambientale směrnice na ochranu prostředí životního
disposizioni sulla sicurezza del lavoro směrnice o bezpečnosti práce
disposto ochotný
dispotismo despotismus
disprezzante pohrdavý
disprezzare pohrdat
disprezzo přezírání
disprosio dysprosium
disputa hádka
Dissacrazione Deflace
dissecare pitvat
disseminare rozptýlit
Dissennatore Mozkomor
dissenteria úplavice
dissentire nesouhlasit