Italiano Ceco
Vangeli sinottici Synoptické evangelium
Vangelis Vangelis
Vangelista evangelista
Vangelo Evangelium
Vangelo di Didimo Thoma Tomášovo evangelium
Vangelo di Giuda Evangelium podle Jidáše
Vangelo di Tommaso Tomášovo evangelium
Vangelo secondo Giovanni Evangelium podle Jana
Vangelo secondo Luca Evangelium podle Lukáše
Vangelo secondo Marco Evangelium podle Marka
Vangelo secondo Matteo Evangelium podle Matouše
vaniglia vanilka
Vanilla Vanilovník plocholistý
Vanilla Ninja Vanilla Ninja
Vanilla planifolia Vanilovník plocholistý
vanillina vanilka
Vanir Vanové
vanità nafoukanost
Vannes Vannes
vano marný
Vantaa Vantaa
vantaggio výhoda
vantaggioso výhodný
vantarsi chlubit se
Vanth Vanth
Vanuatu Vanuatu
Vanyar Vanyar
vapore pára
Varanasi Varanásí
Varanus komodoensis Varan komodský
Varanus priscus Varanus prisca
Varasd Varaždinská župa
Varasdino Varaždin
Varaždin Varaždin
Varda Varda
Vardar Vardar
varechina bělidlo
Varecia variegata Lemur vari
Vareniclina Varenicline
Varese Varese
variabile proměnlivý
variabile apparente vázaná proměnná
Variabile casuale di Cauchy Cauchyho rozdělení
Variabile casuale normale Normální rozdělení
Variabile casuale poissoniana Poissonovo rozdělení
Variabile casuale t di Student Studentovo rozdělení
Variabile Cefeide Cefeida
Variabile RR Lyrae Hvězdy typu RR Lyrae
Variaghi Varjagové
variante varianta
Varianza Rozptyl
variazione variace
variazione genetica genetická odchylka
Varicella Plané neštovice
Varicocele Varikokéla
varietà odstín
vario rozdílný