La ricerca butt ha prodotto 9 risultati
ENIngleseITItaliano
butt(n)[sports - shooting](slang) bersaglio(n){m}[sports - shooting]
butt(n)[body](slang)
 • butted
 • butt
 • butt
 • butted
 • butted
sedere(n){m}[body]
 • sedendo
 • sarai seduto
 • saranno seduti
butt(n v)[buttocks](slang)
 • butted
 • butt
 • butt
 • butted
 • butted
sedere(n v){m}[buttocks]
 • sedendo
 • sarai seduto
 • saranno seduti
butt(n)[body](slang) posteriore(n){m}[body]
butt(n)[body](slang) deretano(n){m}[body]
ENIngleseITItaliano
butt(n)[body](slang) chiappe(n)[body](fp (informal))
butt(slang)
 • butted
 • butt
 • butt
 • butted
 • butted
cozzare
 • cozzando
 • avrai cozzato
 • avranno cozzato
butt(n)[cigarette](slang) mozzicone(n){m}[cigarette]
butt(n v)[buttocks](slang) culo(n v){m}[buttocks]

Inglese Italiano traduzioni

ENSinonimi per buttITTraduzioni
ass[bottom]mông đít
bottom[stump]đáy
tail[stump](informalđuôi
touch[abut]đạt tới
booby[person](informalchim điên(n)
idiot[person](pej.thằng ngốc
end[aim]kết thúc
background[back]nền(at the bottom)
push[jab]
dig[jab]đào