La ricerca Fire ha prodotto 15 risultati
ITItalianoENInglese
Fire Fire
ENIngleseITItaliano
fire(v)[gun](informal)
 • fired
 • fire
 • fire
 • fired
 • fired
sparare(v)[gun]
 • sparando
 • avrai sparato
 • avranno sparato
fire(v)[job](informal)
 • fired
 • fire
 • fire
 • fired
 • fired
licenziare(v)[job]
 • licenziando
 • avrai licenziato
 • avranno licenziato
fire(v)[job](informal)
 • fired
 • fire
 • fire
 • fired
 • fired
dimettere(v)[job]
 • dimettendo
 • avrai dimesso
 • avranno dimesso
fire(informal) buttare fuori
fire(informal) incendio{m}
fire(n)[disaster](informal) incendio(n){m}[disaster]
fire(informal) fuoco{m}
fire(n)[general](informal) fuoco(n){m}[general]
fire(informal) fiamma{f}
fire(informal) rogo{m}
fire(v)[gun](informal)
 • fired
 • fire
 • fire
 • fired
 • fired
tirare(v)[gun]
 • tirando
 • avrai tirato
 • avranno tirato
fire(informal) stufa
fire(informal) falò
fire(informal) foco

Inglese Italiano traduzioni

ENSinonimi per fireITTraduzioni
conflagration[event]hỏa hoạn(n)
light[ignite]nhóm
cashier[let go]nhân viên tính tiền(n v)
courage[stamina]can đảm
bravery[stamina]sự dũng cảm(n)
can[unseat]được
boot[kick]khởi động