La ricerca Plan ha prodotto 14 risultati
ITItalianoENInglese
Plan Plane(mathematics)
ENIngleseITItaliano
plan(v)[intention]
 • planned
 • plan
 • plan
 • planned
 • planned
pensare(v){m}[intention]
 • pensando
 • avrai pensato
 • avranno pensato
plan(v)[intention] avere intenzione(v)[intention]
plan(n)[architecture] disegno(n){m}[architecture]
plan piano{m}
plan(n)[business company] piano(n){m}[business company]
plan(v)[architecture]
 • planned
 • plan
 • plan
 • planned
 • planned
progettare(v)[architecture]
 • progettando
 • avrai progettato
 • avranno progettato
plan(v)[future]
 • planned
 • plan
 • plan
 • planned
 • planned
progettare(v)[future]
 • progettando
 • avrai progettato
 • avranno progettato
plan(n)[future] progetto(n){m}[future]
plan(n)[architecture] pianta(n){f}[architecture]
plan(n)[business company] programma(n){m}[business company]
plan(n)[future] programma(n){m}[future]
plan(v)[future] fare dei progetti(v)[future]
plan(v)[future] guardare al futuro(v)[future]

Inglese Italiano traduzioni

ENSinonimi per planITTraduzioni
end[intention]kết thúc
angle[purpose]gốc
form[activity]thành hình(n v)
fashion[activity](formalthời trang
shape[activity]hình dáng
tactics[method]sách lược(n)
system[method]hệ thống
contemplate[intend]nghĩ
create[contrive]tạo
organisation[structure]tổ chức
tradition[convention]truyền thống(n)
classification[formulation]sự phân loại(n)
thought[idea]tư duy(n)
map[drawing]bản đồ
enterprise[venture]xí nghiệp(n v)
formula[representation]sữa công thức(n)
timetable[agenda]thời khóa biểu(n v)
calendar[agenda]lịch