La ricerca roll ha prodotto 16 risultati
EN Inglese IT Italiano
roll (v) [games - dice]
 • rolled
 • roll
 • roll
 • rolled
 • rolled
lanciare (v) [games - dice]
 • lanciando
 • avrai lanciato
 • avranno lanciato
roll (v) [paper]
 • rolled
 • roll
 • roll
 • rolled
 • rolled
arrotolare (v) [paper]
 • arrotolando
 • avrai arrotolato
 • avranno arrotolato
roll elenco {m}
roll lista {f}
roll (n) [culinary] panino (n) {m} [culinary]
EN Inglese IT Italiano
roll (n) [food] panino (n) {m} [food]
roll (n) [food] michetta (n) {f} [food]
roll (n) [bank notes] rotolo (n) {m} [bank notes]
roll (n) [material] rotolo (n) {m} [material]
roll (n) [bank notes] mazzetta (n) {f} [bank notes]
roll (v) [thunder]
 • rolled
 • roll
 • roll
 • rolled
 • rolled
rimbombare (v) [thunder]
 • rimbombando
 • avrai rimbombato
 • avranno rimbombato
roll (n) [thunder] rimbombo (n) {m} [thunder]
roll ruolo {m}
roll (v) [general]
 • rolled
 • roll
 • roll
 • rolled
 • rolled
rotolare (v) [general]
 • rotolando
 • avrai rotolato
 • avranno rotolato
roll albo
roll rulloruolo

Inglese Italiano traduzioni

EN Sinonimi per roll IT Traduzioni
drum [thing] trống
barrel [thing] nòng (n v)
beat [surf action] (informal đánh
push [wheel]
circle [rotate] vòng tròn
plane [activity] mặt
ring [clang] nhẫn
rock [slosh] đá
table [list] bàn
iron [action] sát