La ricerca Shield ha prodotto 12 risultati
IT Italiano EN Inglese
Shield Shield
EN Inglese IT Italiano
shield (n v) [anything that protects or defends] rifugio (n v) {m} [anything that protects or defends]
shield (n v) [anything that protects or defends] riparo (n v) {m} [anything that protects or defends]
shield (n v) [anything that protects or defends] copertura (n v) {f} [anything that protects or defends]
shield (v) [person]
  • shielded
  • shield
  • shield
  • shielded
  • shielded
proteggere (v) [person]
  • proteggendo
  • avrai protetto
  • avranno protetto
shield (n v) [anything that protects or defends] scudo (n v) {m} [anything that protects or defends]
shield (n) [history] scudo (n) {m} [history]
shield (n) [police] scudo (n) {m} [police]
shield (n) [heraldry] blasone (n) {m} [heraldry]
shield (n v) [anything that protects or defends] protezione (n v) {f} [anything that protects or defends]
shield (n) [heraldry] cotta d'armi (n) {f} [heraldry]
shield usbergo

Inglese Italiano traduzioni

EN Sinonimi per shield IT Traduzioni
protection [safety] beskyttelse (n v)
immunity [safety] immunitet
defense [safety] forsvar
salvation [safety] frelse (n)
shelter [safety] asyl {n}
security [safety] kaution (n v)
defence [protection] forsvar
safety [protection] sikkerhed
guard [protection] konduktør
defend [guard] forsvare (n adj v)
protect [guard] beskytte
save [guard] (formal beholde (n v)
preserve [guard] beholde (n v)
covering [complete covering] afdækning