La ricerca 打つ ha prodotto 4 risultati
Vai a
JA Giapponese IT Italiano
打つ (v n) [to hit] (utsu) colpire (v n) [to hit]
打つ (n v adj) [to strike or pound repeatedly] (utsu) percuotere (n v adj) [to strike or pound repeatedly]
打つ (n v) [to use a typewriter] (utsu) dattilografare (n v) [to use a typewriter]
打つ (n v) [to enter characters into a computer using keyboard] (utsu) digitare (n v) [to enter characters into a computer using keyboard] (n v)