La ricerca Os ha prodotto 22 risultati
IT Italiano PT Portoghese
Os Os i Hordaland
PT Portoghese IT Italiano
os (article adv) [article] gli (article adv) [article]
os (o) [pron. pess. - objeto direto] li (o) [pron. pess. - objeto direto]
os (o) [pron. pess. - objeto direto - pl.] vi (o) [pron. pess. - objeto direto - pl.]
os (o) [pron. pess. - objeto direto - pl.] voi (o) [pron. pess. - objeto direto - pl.]
os (o) [pron. pess. - objeto direto] lei (o) [pron. pess. - objeto direto]
os (article adv) [with an adjectival noun, as in “the hungry” to mean “hungry people”] le (article adv) [with an adjectival noun, as in “the hungry” to mean “hungry people”]
os (o) [pron. pess. - objeto direto] le (o) [pron. pess. - objeto direto]
os (o) [artigo definido] le (o) [artigo definido]
os (article adv) [article] le (article adv) [article]
os (article adv) [with an adjectival noun, as in “the hungry” to mean “hungry people”] gli (article adv) [with an adjectival noun, as in “the hungry” to mean “hungry people”]
os (o) [artigo definido] gli (o) [artigo definido]
os (article adv) [article] lo (article adv) [article]
os (article adv) [with an adjectival noun, as in “the hungry” to mean “hungry people”] i (article adv) [with an adjectival noun, as in “the hungry” to mean “hungry people”]
os (o) [artigo definido] i (o) [artigo definido]
os (article adv) [article] i (article adv) [article]
os (o) [pron. pess. - objeto direto] la (o) [pron. pess. - objeto direto]
os (o) [artigo definido] la (o) [artigo definido]
os (article adv) [article] la (article adv) [article]
os (o) [artigo definido] il (o) [artigo definido]
os (article adv) [article] il (article adv) [article]
os (o) [artigo definido] lo (o) [artigo definido]