La ricerca chẩn đoán ha prodotto un risultato
Vai a
VI Vietnamita IT Italiano
chẩn đoán (n) [identification of the nature and cause of an illness] (n) diagnosi (n) {f} [identification of the nature and cause of an illness]

VI IT Traduzioni perđoán

đoán (n v) [to reach an unqualified conclusion] (n v) indovinare (n v) [to reach an unqualified conclusion]