Italiano Ceco
coltivazione pěstování
coltivazione commerciale plodina tržní
coltivazione di bulbi pěstování cibulovin
coltivazione di piante šlechtění rostlin
coltivazione di terreni agricoli kultivace půdy zemědělské
coltivazione idroponica hydroponie
coltivazione in serra pěstování ve skleníku
coltura biologica zemědělství ekologické
coltura dei campi obdělávání půdy
coltura foraggiera plodina krmná
coltura in vivaio školka
coltura industriale plodina průmyslová
coltura intensiva zemědělství intenzivní
coltura irrigua hospodářství závlahové
coltura mista zemědělství smíšené
coltura secondo curve di livello obhospodařování půdy po vrstevnicích
Colubridae Užovkovití
colubridi had rodu Colubridae
Columba oenas Holub doupňák
Columbia Columbia
Columbia Britannica Britská Kolumbie
Columbia Brittanica Britská Kolumbie
Columbia Records Columbia Records
Columbia University Columbia University
Columbidae Holub
Columbiformes Měkkozobí
Columbo Kolombo
Columbus Columbus
Columbus orbital facility Columbus
Colón Kostarický colón
Colón costaricano Kostarický colón
coma kóma
Coma profondo Čárka
comandamento přikázání
comandare vládnout
comando správa
comare kmotra
combattente bojovník
combattere bojovat
combattimento rvačka
combinare kombinovat
Combinata nordica Severská kombinace
Combinazione lineare Lineární obal
combustibile palivo
combustibile derivato da rifiuti palivo z odpadků
combustibile domestico palivo pro domácnosti
combustibile fossile fosilní palivo
combustibile non inquinante palivo neznečišťující
combustibile nucleare palivo jaderné
combustibile petrolio-alcool směs palivová
Combustibili fossili Fosilní palivo
combustibilità hořlavost
Combustione Hoření
come promiňte
Come si chiama? jak se jmenuješ?
come sopra detto
come sta? jak se máš
come stai? jak se máš
Come ti chiami? jak se jmenuješ?
Come vi piace Jak se vám líbí
Come vinsi la guerra Generál
COMECON Rada vzájemné hospodářské pomoci
Comenius Jan Amos Komenský
Comet Comet I
cometa kometa
Cometa di Halley Halleyova kometa
Cometa Hale-Bopp Hale-Bopp
Cometa Kohoutek Kohoutkova kometa
comfort acustico pohodlí akustické
cominciare začít