La ricerca zkouška ha prodotto 12 risultati
CS Ceco IT Italiano
zkouška (n v) [an attempt] (n v) prova (n v) {f} [an attempt]
zkouška (n v) [challenge, trial] (n v) prova (n v) {f} [challenge, trial]
zkouška (n adj v) [chance to test something out] (n v) prova (n adj v) {f} [chance to test something out]
zkouška (n adj v) [difficult experience] (n v) prova (n adj v) {f} [difficult experience]
zkouška (n v) [an inspection or examination] (n v) controllo (n v) {m} [an inspection or examination]
CS Ceco IT Italiano
zkouška (n v) [academics: examination] (n v) esame (n v) {m} [academics: examination]
zkouška (n) [formal test] (n v) esame (n) {m} [formal test]
zkouška (n v) [an inspection or examination] (n v) verifica (n v) {f} [an inspection or examination]
zkouška (n v) [challenge, trial] (n v) verifica (n v) {f} [challenge, trial]
zkouška (n adj v) [chance to test something out] (n v) test (n adj v) {m} [chance to test something out]
zkouška (n v) [an attempt] (n v) tentativo (n v) {m} [an attempt]
zkouška (n adj v) [difficult experience] (n v) tribolazione (n adj v) [difficult experience]