Italiano Inglese
Tete Tete
Teteoinnan Toci
Tethered Tether satellite
Teti Thetis
tetico thetic
Tetovo Tetovo
tetra tetra
Tetra Pak Tetra Pak
tetrabromuro tetrabromide
tetrabromuro di carbonio carbon tetrabromide
Tetracarbonilnichel Nickel carbonyl
Tetraceratops insignis Tetraceratops insignis
Tetracerus quadricornis Four-horned Antelope
Tetracicline Tetracycline antibiotics
Tetracisesaedro Tetrakis hexahedron
tetracloruro tetrachloride
tetracloruro di carbonio carbon tetrachloride
Tetracloruro di silicio Silicon tetrachloride
Tetracloruro di titanio Titanium tetrachloride
Tetracordo Tetrachord
Tetradotossina Tetrodotoxin
tetraedrico tetrahedral
Tetraedro Tetrahedron
Tetraedro troncato Truncated tetrahedron
tetraetile tetraethyl
Tetrafarmacum Tetrapharmacum
tetrafluorometano tetrafluoromethane
tetrafluoruro tetrafluoride
tetrafluoruro di carbonio carbon tetrafluoride
tetraggine obscurity
tetragramma Tetragrammaton
Tetragramma biblico Jehovah
tetraidrocannabinolo tetrahydrocannabinol
Tetraidrocannabivarina Tetrahydrocannabivarin
tetraidrofolato tetrahydrofolate
tetraidruro tetrahydride
tetraioduro tetraiodide
tetraioduro di carbonio carbon tetraiodide
Tetrametiletilendiammina Tetramethylethylenediamine
Tetrametilsilano Tetramethylsilane
Tetranitrato di pentaeritrite PETN
Tetranychus urticae Tetranychus urticae
Tetrao mlokosiewiczi Caucasian Black Grouse
Tetraodon Tetraodon
Tetraodon mbu Mbu pufferfish
Tetraodontidae Tetraodontidae
tetrapirrolo tetrapyrrole
Tetrapoda Tetrapod
Tetrarch Tetrarch tank
tetrarchia tetrarchy
Tetrax tetrax Little Bustard
Tetrico Tetricus I
Tetrico iunior Tetricus II