La ricerca 回転する ha prodotto 6 risultati
JA Giapponese IT Italiano
回転する (n v adj) [to turn around quickly] (v) girare (n v adj) [to turn around quickly]
回転する (n v adj) [to turn around quickly] (v) ruotare (n v adj) [to turn around quickly]
回転する (v) [to turn on an axis] (v) ruotare (v) [to turn on an axis]
回転する (n v adj) [to turn around quickly] (v) piroettare (n v adj) [to turn around quickly]
回転する (n v adj) [to turn around quickly] (v) far girare (n v adj) [to turn around quickly]
JA Giapponese IT Italiano
回転する (n v) [travel around along a curved path] (v) cerchiare (n v) [travel around along a curved path]