La ricerca phần tử phát xít ha prodotto un risultato
Vai a
VI Vietnamita IT Italiano
phần tử phát xít (adj n) [proponent of fascism] (adj n) fascista (adj n) {m} [proponent of fascism]

VI IT Traduzioni perphần

VI IT Traduzioni pertử

tử (v n) [to stop living] morire (v n) [to stop living]
tử (v n) [to stop living] cadere (v n) [to stop living]
tử bambino {m}
tử figlio {m}
tử figlia {f}
tử bambina {f}